06252017

Last updateto, 27 nov 2014 11pm

Back Om oss Miljöfrågor Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vårt arbete för miljön och klimatet

Miljöarbetet på Göteborg City Airport är ständigt pågående. Vi har utarbetat ett avancerat ut- och inflygningssystem för att minska bullernivån för kringboende. Utsläpp till luft och vatten har radikalt begränsats under en följd av år. Vi har dessutom, tillsammans med länstyrelsen, tagit fram ett kontrollprogram där olika mijöaspekter på flygtrafiken följs upp och åtgärdas.

Buller

Åtgärder beträffande bullerisolering av bostäder i flygplatsens närhet kommer att genomföras i den takt som bullret kommer upp i vissa förutbestämda nivåer och som överensstämmer med statsmakternas nu angivna mål.

För det mindre flyget har speciella trafikvarv inrättats som ger mindre störning vid upprepade start och landningsövningar. Tidsmässiga restriktioner har införts för såväl upprepade start- och landningsövningar som för flygningar för fallskärmshoppning. Viss annan skolflygning har också reglerats för att minska störningarna.

Tillsammans med länsstyrelsen och luftfartsverket pågår ett arbete med att synkronisera de flygvägar som skall användas i Göteborgsområdet. Ny teknik kommer på sikt att effektivisera utrymmet i luften så att störningar vid in och utflygning minskar. Göteborg City Airport har förbjudit visuella inflygningar för all jettrafik, vilket gör att färre boende blir utsatta för buller. Kapitel 2-flygplan är sedan april år 2002 inte tillåtna inom EU och Göteborg City tillåter endast i undantagsfall flygtrafik med så kallade MD-flygplan.

Vid uppföljning av flygtrafiken används ett moderat radarsystem som möjliggör uppföljning av alla enskilda flygplan som följer instrumentflygreglerna. Den trafik som flyger enligt de visuella flygreglerna kan följas upp som grupp, t.ex. vid flygning i trafikvarv.

Vatten

Flygplatsen har en noggrann kontroll över hur mycket kemikalier som används for halkbekämpning av banor och plattor, samt för avisning av flygplan. Uppföljning hur dessa påverkar omgivande vattendrag sker kontinuerligt. Vart tredje år görs också en bottenfaunaundersökning i Madbäcken och Osbäcken söder om flygplatsen. En utredning pågår om ytterligare insatser skall göras för att minska påverkan från de kemikalier (framför allt kväve) som används vid halkbekämpning av banor och plattor.

Luft

Det samlade utsläppet av kväveoxider till luft från flyg- och markverksamheten vid flygplatsen får inte överstiga 16 ton per år. Under år 2007 var utsläppsnivån 14,3 ton.

Avfall

Flygplatsen har en återvinningsstation för sortering av allt avfall från hela flygplatsen. Därutöver finns särskilt omhändertagande av farligt avfall. Livsmedelsavfall från andra länder hanteras avskiljt från annat avfall.

El

Göteborg City Airport har valt att nyttja, Big Glen, för all el som förbrukas på flygplatsen.

Tillsyn och kontroll

Särskilt kontrollprogram finns upprättat för flygplatsen. Programmet omfattar all flygtrafik och påverkan på vatten. Klagomål från allmänheten följs upp och rapporteras i kontrollprogrammet. Redovisning sker kvartalsvis till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) Årsvis upprättas en miljörapport som omfattar hela flygplatsens verksamhet. Denna granskas sedan av tillsynsmyndigheten.

Allmänt

Under rubriken miljö på flygplatsens hemsida kommer fortlöpande information presenteras. För att alla skall kunna få en snabb, lika och korrekt information som möjligt ber vi er att följa oss här. Här kommer vi kontinuerligt att berätta om hur miljöarbetet i dess olika former fortlöper på flygplatsen.
Bullerisolering etapp 2
Upphandling av entreprenör pågår och tidplanen följs i huvudsak. De har varit en förskjutning av avtalsförhandlingar med fastighetsägare från november till efter årsskiftet, detta bedöms i dagsläget inte påverka projektet i sin helhet. Anledningen till förskjutningen är att processen med förfrågan och upphandling varit något mer omfattande än vad som först bedömdes.
Miljöprövning
Prövningsprocessen har initierats med arbetet att identifiera vilka ingående uppgifter som behövs för att fortsätta att driva arbetet och att ta fram en tidplan.

John Tjernström
Miljöansvarig